رادیولوژی


دکتر مسعودی
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی سی تی اسکن و MRI

سونوگرافی های عمومی (شکم، لگن، کلیه ها، کبد و ...)
سونوگرافی ترانس واژینال
سونوگرافی های غربالگری حاملگی، تخمین وزن جنین
بررسی ناهنجاریهای جنینی
سونوگرافی های اختصاصی اطفال
رادیوگرافی های دیجیتال عمومی وتله متریک
رادیوگرافی های اختصاصی (مطالعات باریمی، IVP، VCUG)
رادیوگرافی دهان و دندان دیجیتال (OPG)